Disclaimer

Copyright

Caresse Cosmetics BV bezit het auteursrecht van de inhoud van deze website. Tenzij anders vermeld, kunt u deze pagina’s raadplegen en afdrukken voor persoonlijk gebruik. U mag deze inhoud nochtans niet gebruiken, aanpassen of verdelen of afgeleid materiaal creëren voor eender welk commercieel doeleind

Privacy

Caresse Cosmetics BV zal, met inachtneming van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, de persoonsgegevens die meegedeeld worden opslaan in zijn databanken. In de toekomst kunnen deze gegevens gebruikt worden om u te informeren over de producten en diensten van Caresse Cosmetics BV. Uw persoonlijke gegevens worden noch verkocht, noch verspreid onder derden. Bij het indrukken van de toets ‘verstuur’ voor het versturen van persoonlijke gegevens, erkent de deelnemer evenwel dat de verzending van zulke gegevens via het internet nooit zonder risico is. Schade die het gevolg is van het gebruik van persoonlijke gegevens van de deelnemer door onbevoegden kan in geen geval verhaald worden op Caresse Cosmetics BV.

Aansprakelijkheid

De inhoud van deze website is slechts ter informatie en niet bedoeld als enige bron. Wij kunnen niet garanderen dat de inhoud nauwkeurig, volledig, of van toepassing is op uw bijzondere omstandigheden. U zou steeds professioneel advies op individuele basis moeten inwinnen. Caresse Cosmetics BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke eis door derden voor verlies (direct, indirect of als gevolg van) dat kan voortvloeien uit afhankelijkheid van informatie van de inhoud van deze site of met betrekking tot om het even welke fout of weglating, behalve wat betreft dood of lichamelijk letsel veroorzaakt door onze achteloosheid.